یوسف زاده / جهانشاهی

 

 زبان عمومی دکتری و ارشد

کتاب زبان عمومی دکتری زیر ذره بین

کتاب زبان عمومی دکتری زیر ذره بین By Blog ۴۴

کتاب زبان عمومی دکتری زیر ذره بین

چهارمین کتاب از مجموعه کتاب‌های زبان عمومی زیر ذره بین با هدف پوشش جامع زبان عمومی در کنکور دکتری نگاشته شده است.

این کتاب با نام مستقل «زبان عمومی دکتری زیر ذره بین» توسط انتشارات نگاه دانش

Top