زبان عمومی دکتری و ارشد

جهانشاهی - یوسف زاده

پاسخ رایگان تشریحی تست‌های MSRT، EPT، MHLE و TOLIMO سال ۹۶

در این مطلب می‌توانید به رایگان سوالات و پاسخ تست‌های MSRT سال 1396، EPT سال 1396، TOLIMO سال 1395 و 1396 و نهایتا MHLE سال 1395 و 1396 را دانلود نمایید. این سوالات و پاسخ توسط گروه زبان عمومی زیر ذره‌بین پاسخ تشریحی داده شده‌اند و حتما در صورت استفاده از آن‌ها ذکر منبع فراموش نشود. این تست‌ها نه تنها برای داوطلبان ام اس آر تی، ای پی تی، تولیمو و ام اچ ال ای مناسب بلکه برای داوطلبان کنکور دکتری و ارشد بدلیل شباهت بالا و پاسخ‌های تشریحی توسط اساتید زبان زیر ذره‌بین توصیه می‌شود.

??? تست‌های ساختار جمله (گرامر آزمون) ???

1. Anthony Burgess is not only a successful novelist, ________ an expert linguist. (MSRT 96)
A. and therefore    B. however          C. but also        D. and also
2. Not until a monkey is several years old ________ to exhibit signs of independence from its mother. (MSRT 96@GeneralEnglish
A. it begins           B. does it begin   C. and begin      D. beginning
3. Helium is ________ all gases to liquefy and is impossible to solidify at normal air pressure. (MSRT 96)
A. more than difficult                        B. the most difficult of
C. more difficult of                            D. most difficult
4. ________ , in the late 1800’s, some libraries had to keep as many as twenty to thirty copies of each of Mary Jane Holmes’s books on hand. (MSRT 96@GeneralEnglish
A. Inventories showing                     B. That show inventories
C. Inventories show that                   D. Showing the inventories
5. For thousands of years, people have used vast amounts of wood for building and ________ their homes. (MSRT 96)
A. they heat       B. to heat               C. heating           D. heat
6. In all (A) animals, whether simple and (B) complex, enzymes aid in (C) the digestion (D) of food. (MHLE 96)
7. ________ at the site of a fort established by the Northwest Mounted Police, Calgary is now one of Canada’s fastest growing cities.. (TOLIMO 96)
A. Having built     B. It is built           C. To build          D. Built
8. William Walker’s mural, “Wall of Respect,” ________ an outdoor wall in Chicago, deals with social issues. (MSRT 96)
A. covers             B. covers it           C. which covers   D. which it covers
9. ________ the consequences of the final decision, the committee approved the proposal. (MHLE 96@GeneralEnglish
A. Realized not                                B. Realizing not
C. Not realizing                                D. Not realized
10. One of the most powerful tools (A) available to labor unions has (B) been the ability to strike in order to settle (C) its (D) disputes with management. (TOLIMO 96)
11. My manager found it (A) very difficult to have (B) the copier (C) adjacent besides (D) the mailbox. (EPT آبان 1396@GeneralEnglish
12. Green plants combine ________ with water and carbon dioxide to make food. (TOLIMO 95)
A. energy derived from light             B. energy, derived it from light
C. energy is derived from light          D. from light, and energy derived
13. Unlike most Europeans, many Americans ________ bacon and eggs for breakfast every day. (MSRT 96)
A. used to                                         B. are used to eat
C. are used to eating                        D. used to eat
14. A hero of the war of 1813, ________ President of the US. (MSRT 95)
A. Andrew Jackson later became      B. that Andrew Jackson later became
C. who was Andrew Jackson             D. later became Andrew Jackson
15. The executive committee (A) asked each group (B) to present a report show (C) their progress (D) for the year. (EPT آبان 1396)
16. It is essential that cancer is (A) diagnosed (B) and treated as early as (C) possible in order to assure (D) a successful cure. (TOLIMO 95@GeneralEnglish
17. ________ strength of 70 horses, a forklift toils all day long in a warehouse lifting great weights. (MSRT 95)
A. Because the    B. With the            C. Some            D. The
18. The bank sent a notice to its customers which contained _________. (MSRT 96)
A. a remembrance that interest rates were to rise the following month
B. a reminder that a raise in interest rates was the month following
C. to remember that the interest rates was going up next month
D. a reminder that the interest rates would raise the following month
19. The part of a trip ________ in the airport is really the most tiresome.(MHLE96@GeneralEnglish
A. spend waiting  B. spent waiting   C. spend waited  D. spent waited
20. Mrs.Green decided lengthen (A) the time allotted (B) to the meeting to allow (C) each person a chance (D) to speak. (EPT آبان 1396)

??? پاسخ تست‌های گرامر 1395 و 1396 ???

#گرامر #MSRT# MHLE# TOLIMO# EPT

پیش از مطالعه پاسخ تست‌ها یادآور می‌شویم که می‌توانید برای دیدن تست‌های بیشتر از آزمون‌های زبان MSRT، EPT، MHLE و TOLIMO عضو کانال تلگرام @GeneralEnglish شوید.

تست 1. C
این تست پرسشی ساده از حروف ربط جفتی است. جایی که not only اومده و but also از ما خواسته شده.
هیچ گزینه دیگه ای این ترکیب رو کامل نمیکنه.
⭕ صفحه 92 کتاب زبان دکتری زیر ذره بین چاپ نگاه دانش و بحث not only … but also

تست 2. B
این تست از وارونگی هست. در مبحث وارونگی چه در کلاسها و چه در کتاب زبان دکتری زیر ذره بین بارها تاکید شده چنانچه ترکیبهای منفی کننده یا محدودکننده پیش از فاعل قرار بگیرن، سبب inversion یا وارونگی میشن.
وارونگی مثه سوالی نوشتن هست. اینجا هم ترکیب منفی NOT UNTIL ابتدای جمله اومده پس تنها ترکیبی که صورت وارونه (شبه سوالی) داره گزینه دوم هست.
⭕ صفحه 116 کتاب زبان دکتری زیر ذره بین نگاه دانش و بحث وارونگی پس از قیود منفی
اونجا دقیق تاکیده شده که با not until، وارونگی تو جمله دوم رخ میده. عینا تست تو کنکور #دکتری هم داشتیم. @GeneralEnglish

تست 3. B
گزینه به گزینه بحث میکنیم:
گزینه 1 به جای ترکیب صحیح more + adjective + than، جای صفت و than رو عوض کرده.
گزینه 3 به جای than با صفت مقایسه ای از of استفاده کرده. چندین بار سر کلاس تاکید کردیم و تو کتاب عینا قید شده گزینه های from دار یا ofدار رو نزنین تو این شرایط.
گزینه 4 در صفت تفضیلی (عالی) در اینجا اثری از the نیست که کار رو خراب کرده. گرچه بعد از صفت هم all اومده که شناسه باید پیش از صفت بیاد.
اما گزینه صحیح 2 هست که هم the رو به همراه most آورده و هم برای اینکه ترکیب نادرست difficult all درست نشه، بین این دو با of فاصله انداخته.
⭕ صفحه 28-31 کتاب زبان دکتری زیر ذره بین نگاه دانش و بحث صفت مقایسه ای و تفضیلی @GeneralEnglish

تست 4. C
با نگاهی به جمله سراغ بالانس جمله میریم.
فعل جمله: has to keep
ربط دهنده: نداره.
پس جمله بالانسه و نیاز به ربط دهنده نداره مگر فعل باهاش بیاد و همچنین نیاز به فعل نداره مگه باهاش ربط دهنده بیاد.
همینطور از مبحث that سیب زمینی که تو کتاب و کلاس بارها بهش اشاره کردیم میدونیم که show بعد از خودش نیاز به that داره.
بنابراین گزینه 1 غلطه چون با در نظر گرفتن that بعد از showing بالانس رو به هم میزنه، گزینه 2 غلطه چون that رو قبل از show آورده و گزینه 4 هم نادرسته چون فاعل show، در اینجا some libraries نیست. رجوع کنین به #آموزش_گرامر در مطالب بالا.
گزینه 3 که یه فعل و یه ربط دهنده داره و بالانسه تنها گزینه صحیح خواهد بود.
⭕ صفحه 97 کتاب زبان دکتری زیر ذره بین نگاه دانش و بحث that-clause بعلاوه بحث بالانس صفحه 123 @GeneralEnglish

تست 5. C
این گلابی ترین تست این آزمون بود. تستی از ساختار موازی. کسانی که ساختار موازی رو خوندن این رو روی هوا زدن.

? buildING and heatING

بی شباهت به قافیه خودمون نیست!!
هیچ گزینه دیگه ای این ساختار موازی رو رعایت نمیکنه.
⭕ صفحه 112 کتاب زبان دکتری زیر ذره بین نگاه دانش و بحث ساختار موازی با حروف ربط همپایه ساز

تست 6. B
این تست پرسشی ساده از حروف ربط جفتیه. جایی که whether اومده و or از ما خواسته شده.
حضور and پس از whether معنی رو دچار اختلال میکنه.

? whether simple or complex …

چه ساده و چه سخت…
ساختار موازی به همراه صفت هم در دو طرفش با این تغییر رعایت خواهد شد.
⭕ صفحه 93 کتاب زبان دکتری زیر ذره بین نگاه دانش و بحث whether … or

تست 7. D
این تست از مبحث تلفیق و تلخیص دو جمله هست. اول بالانس جمله رو چک کنیم:
فعلها: is
ربط دهنده: نداریم
پس جمله بالانس هست و حق اضافه کردن فعل نداریم مگر ربط دهنده داشته باشیم. گزینه B که فعل رو بدون ربط دهنده اضافه میکنه از گردونه رقابت میره کنار. گزینه C هم با هیچ یک از کارکردهایی که از مصدر سراغ داریم همخون نیست. حضور مصدر در ابتدای جمله ای که فاعل داره بی معنیه.
گزینه A معلوم هست و گزینه D حاصل حذف فاعل در حالت مجهولی است.
باید بپرسیم: کالگری ساخته شده یا می سازد! طبیعتا یه شهر نمیسازد و ساخته میشود. پس نیاز به مجهول و گزینه D داریم. جمله ما قبل از تلفیق این شکلی بوده:

? Calgary was built at the site of a fort established by Northwest Mounted Police. It is now one of Canada’s fastest growing cities.

⭕ صفحه 119 کتاب زبان دکتری زیر ذره بین نگاه دانش و بحث تلفیق با استفاده از اسم مصدر @GeneralEnglish

تست 8. C
با نگاهی به گزینه ها بالانس جمله رو بررسی کنیم:
فعلها: deals with
ربط دهنده: ندارد
پس جمله بالانس است و نمیتوان فعل جدید داشت مگر همراه با ربط دهنده. گزینه A و B رد میشن چون فعلِ تنها هستند و گزینه D هم بارها تو کلاس اشاره کردیم که حشو داره. Which و it به یه کلمه اشاره دارن و حضور توأم این دو غلطه.
پس گزینه C پاسخ صحیحه که با حضور ربط دهنده و فعل، بالانس رو حفظ میکنه.
⭕ صفحه 123 کتاب زبان دکتری زیر ذره بین نگاه دانش و بحث بالانس جمله و نکته جایی برای پیرمردها نیست همون صفحه

تست 9. C
مشابه تست 7 از مبحث تلفیق دو جمله هست. اگه جمله ما منفی باشه باید not قبل از participle بیاد نه بعدش (رد گزینه A و B که not بعدشون اومده).
برای انتخاب بین C و D تحلیل معلوم یا مجهول میکنیم. کمیته نفهمید یا فهمانده نشد!!؟ @GeneralEnglish
طبیعتا کمیته خودش حواسش نبوده و متوجه نشده و باید فعل معلوم بیاریم که حاصلش میشه گزینه C. قبل از تلفیق داشتیم:

? The committee did not realize the consequences of the final decision. It approved the proposal.

یا

? While not realizing the consequences of the final decision, the committee approved the proposal.

⭕ صفحه 119 کتاب زبان دکتری زیر ذره بین نگاه دانش و بحث تلفیق با استفاده از اسم مصدر

تست 10. D
تک تک بررسی کنیم:
گزینه A، بعد از one of اسم جمع میاد و صحیحه.
گزینه B؛ به هسته گروه فاعلی یعنی one بر میگرده و مفرد اومده و صحیحه.
گزینه C؛ بعد از in order to شکل ساده فعل میاد که صحیحه.
گزینه D؛ its مفرده اما به unions برمیگرده و غلطه و باید به their تغییر کنه.
⭕ صفحه 110 مبحث تطابق one مفرد یا جمع، صفحه 109 تطبیق در سوم شخص از کتاب زبان دکتری زیر ذره بین چاپ نگاه دانش

تست 11. D
تست ساده ای است. در انتهای جمله شاهد حضور adjacent و besides در معانی نزدیک هستیم. حضور besides پس از آن بی معنی است. در واقع حرف اضافه adjacent، to می باشد.
اصطلاح

Find it hard, easy etc to do something

بسیار پرکاربرده. مثلا

? I found it quite hard to answer the question.

پاسخ به سوال واسم خیلی دشوار بود.

قیاس کنین با جمله ما:

? My manager found it very difficult to have the copier …

⭕ رجوع کنین به کارکرد صحیح adjacent در جلد 1 زبان زیر ذره بین و collocation اون که to هست و تو کتاب زیرش خط کشیده شده.  @GeneralEnglish

تست 12. A
با نگاهی به گزینه ها، اول بالانس جمله رو چک کنیم:
فعلها: combine
ربط دهنده: نداریم
پس جمله با داشتن یک فعل بالانس هست و حق اضافه کردن فعل نداریم مگر اینکه ربط دهنده داشته باشیم. گزینه C فعل اضافه کرده و سریع حذف میشه. گزینه D حرف اضافه from رو به شکل نادرست به combine ربط داده و حرف اضافه with را به derived!  
گزینه B هم بارها سر کلاس اشاره کردیم که حاصل فعل مجهوله؛ پس فعل مجهول بعد از خودش مفعول نمیخواد و حضور it سبب رد این گزینه میشه. @GeneralEnglish
اما گزینه صحیح A حاصل حذف ضمیر موصولی هست و مطمئنیم زیر ذره بینی ها میدونن قبل از حذف به این صورت بوده:

? Green plants combine energy which is derived from light with …

⭕ صفحه 100-102 کتاب زبان دکتری زیر ذره بین نگاه دانش و بحث حذف ضمیر موصولی

تست 13. C
برای پاسخ به این تست باید فرق دو اصطلاح رو بدونین:

1⃣ used to do

2⃣ be used to doing

قبل از ادامه به وضوح گزینه A و B رد میشن چون حتی ظاهر ترکیبهای بالا رو به هم ریختن.
اما زمانی از 1⃣ استفاده میکنیم که بخوایم در مورد کاری صحبت کنیم که در گذشته بصورت عادت انجام میدادیم و تموم شده رفته. در حالی که 2⃣ به این معناست که کاری که اگرچه انجامش برامون شاید سخت یا عجیب هم بوده اما بهش عادت کردیم و الان هم داریم انجامش میدیم. 
پس برای این تست که انتهاش every day داریم و یعنی هنوز هم دارن این کار رو آمریکایی ها انجام میدن، فقط و فقط باید از گزینه C استفاده کرد.
⭕ صفحه 49 کتاب زبان دکتری زیر ذره بین نگاه دانش ایستگاه پرسش 6

تست 14. A
با نگاهی به گزینه ها بالانس جمله رو بررسی کنیم:
فعلها: نداره!
ربط دهنده: نداره!
پس جمله پیش از هرچیزی یه دونه فعلِ تنها میخواد. گزینه B و C رد میشن چون فعلِ تنها نیستند و موصول همراهشون هست.
گزینه D هم مشکل شدید ترجمه ای داره!
قهرمان جنگ 1813، بعدا اندرو جکسون شد! انگار که مثلا قهرمان جنگ وقتی دیده یه قهرمان ملی هست، اسمش رو عوض کرده به اندرو جکسون! حضور کاما هم با انتخاب این گزینه نادرست میشه.
اما گزینه صحیح A، دارای بدل هست که قبلا ازش صحبت کردیم و بعدش فاعل اصلی و نهایتا فعل …
ترجمه صحیح با گزینه درست:
قهرمان جنگ 1813، اندرو جکسون، بعدا رییس جمهور آمریکا شد. @GeneralEnglish
⭕ صفحه 102 کتاب زبان دکتری زیر ذره بین نگاه دانش و بحث بدل + بحث بالانس صفحه 123

تست 15. C
باز هم چون زیر یک فعل خط کشیده اول بالانس رو بررسی میکنیم:
فعلها: asked, show
ربط دهنده: نداریم.
و این یعنی بالانس جمله اشکال داره و دو پادشاه (فعل) در یک اقلیم (جمله) نگنجند. پس show نادرست است.
در حقیقت میتونه به showing یا which showed و حتی to show میتونن جاش قرار بگیرن.
اما گزینه A ترکیب صحیحی از گروه اسمیه. گزینه B هم حضور اسم مفرد پس از each صحیحه و نهایتا progress اسمه و به درستی پس از شناسه ملکی اومده. 
⭕ صفحه 123 کتاب زبان دکتری زیر ذره بین چاپ نگاه دانش و بحث بالانس + حذف ضمیر موصولی صفحه 100

تست 16. A
برای این تست، ابتدا علت صحیح بودن گزینه‌های دیگه رو بررسی می‌کنیم. گزینه B صحیحه چون نیاز به فعل مجهول برای cancer (سرطان) داریم وقتیکه قصد داریم بگیم شناسایی بشود نه اینکه شناسایی بکند! مجهول هم دو رکن اصلی دارد: be و past participle. گزینه B اون P.P. رو برای ما فراهم می‌کنه. ساختار as adjective as بسیار پرکاربرده. این ساختار برای قیاس و بیان تشابه استفاده می‌شه. as early as بطور خاص یعنی «به همان زودی که» یا خیلی ساده تر و بهتر «در زودترین زمان». پس این ساختار پرکاربرد و بدون اشکاله. as early as possible یعنی تا جایی که ممکنه زود. گزینه D هم استفاده از ساختار پر تکرار in order to و شکل ساده فعله. این ساختار برای بیان علت و هدفِ انجام چیزی استفاده می‌شه. @GeneralEnglish
اما گزینه صحیح، سوالی از بحث subjunctive هست. وجه التزامی فعل
1⃣ بعد از افعالی از جنس پیشنهاد یا درخواست
2⃣ یا صفاتی از جنس توصیه و بیان نگرانی از چیزی
استفاده میشه. برخی از این افعال و صفات:

advise, prefer, request, suggest, …

(essential/necessary/important/advisable,…) + that

مثلا

?She suggested that you be present at the meeting.

?It is crucial that this mission not fail.

همانطور که تو مثال دیدید، وجه التزامی/شرطی به صورت شکل ساده فعل هست. پس در این جمله باید is به be تغییر کنه. البته در حالتی هم میشه جاش should be آورد.

⭕ برای توضیح کامل و لیست تمام sunbunctive‌ها رجوع کنین به صفحه 58 کتاب زبان دکتری زیر ذره بین

تست 17. B
با نگاهی به گزینه A، اول بالانس جمله رو چک کنیم:
فعلها: toils
ربط دهنده: نداریم
پس جمله با داشتن یک فعل بالانسه و حق اضافه کردن فعل یا ربط‌دهنده نداریم. گزینه A حذف می‌شه چون because برای خودش فعل مجزا می‌خواد. دقت کنید که اگه because of بود، این گزینه صحیح می‌شد چراکه because of حرف اضافه هست نه ربط‌دهنده.
گزینه C و D هر دو شناسه (Determiner) هستند و حکم یکسانی دارن. اگه از اینها استفاده کنیم، به این معنی است که strength of 70 horses بدلی از a forklift هست در حالی که از نظر معنایی بخش اول نمی‌تونه نقش بدل رو ایفا کنه. «قدرت 70 اسب» بیان دیگری از «لیفتراک» نیست.  @GeneralEnglish
اما با انتخاب گزینه B، بخش اول تبدیل به توضیح صحیحی از forklift و ادامه جمله میشه. «با قدرت 70 اسب، یک لیفتراک …». حضور with معنا رو تصحیح میکنه. جمله می‌تونه به این شکل هم بازنویسی بشه:

?A forklift, with the strength of 70 horses, toils all day long in a warehouse lifting great weights.

⭕ صفحه 123 کتاب زبان دکتری زیر ذره بین چاپ نگاه دانش و بحث بالانس +درک بدل و ترجمه

تست 18. D
این تست رو با رد گزینه پاسخ می‌دیم و بعدش گزینه صحیح رو توجیه می‌کنیم. گزینه B و C خیلی سریع رد می‌شن. اگه گفتین چرا؟ اگه نگاه کرده باشین و حدس زدین باید بگیم این دو گزینه دارای فاعل interest rates هستن که به شکلِ جمع هست اما فعلشون was هست که مفرده! پس عدم تطابق فاعل و فعل دارن. اشکال مهم گزینه A حضور remembrance هست! بانک به مشتریان یه پیام یادآوری (reminder) می‌فرسته نه یادبود/خاطره (remembrance)!!
اما بد نیست به ساختار be to do توی این گزینه هم نگاه کنیم. be to do در موارد زیر استفاده می‌شه:
✔ برای قرار و قصد در آینده:

?Sara and Ali are to be married in the next few months.

سارا و علی قراره (قصد دارن) تو چندماه آینده اضافه کنن.

✔ در معنای should یا have to (باید) یا انتظار از کسی:

? You are to do your homework by the next week.

شما باید (انتظار میره) تکالیفتون رو تا هفته آینده انجام بدین.

= your should do or you are supposed to do

اما گزینه صحیح D هست. جایی که هم بدرستی از reminder استفاده شده و هم برای اتفاقی که نسبت به گذشته، حکم آینده داره از would استفاده کرده.

⭕ صفحه 108-109 کتاب زبان دکتری زیر ذره‌بین، تطابق فعل و فاعل

تست 19. B
اول از همه بالانس رو چک کنیم:
فعل: is
ربط‌دهنده: نداریم
پس جمله بالانسه و نمیشه فعل spend اضافه کرد (رد گزینه A و C). اما در مورد P.P. موجود در گزینه B و C یا همون spent که حاصل از حذف ضمیر موصولیه اشکالی نخواهد بود:

The part of a trip which is spent … 

= The part of a trip spent …. 

اما بعد از spend، فعل دوم حتما باید به شکل ingدار بیاد نه گذشته یا p.p.!! گزینه D هم رد می‌شه و این شما و انتخاب گزینه B. 

اصطلاح spend time etc doing something رو یادتون نره. (زمان صرف کردن واسه انجام چیزی ….) در اینجا:

? You spend some part of your trip waiting in the airport. 

مشابه جمله تست ارشد 94:  @GeneralEnglish

? An increasing number of humans spend much of their conscious lives interacting with the world.

⭕ صفحه 100-102 کتاب زبان دکتری زیر ذره بین و حذف ضمیر موصولی + تست 97 انتهای کتاب

تست 20. A
این تست ساده است و قصد نداریم خیلی طولانی پاسخ بدیم. بعد از decide فعل دوم به شکل مصدر با to میاد. پس باید lengthen تبدیل شه به to lengthen.
گزینه B بدون اشکاله و حاصل حذف ضمیر موصولی مفعولیه. گزینه C هم همینطور و اونجا استفاده از مصدر با to برای بیان هدفه. گزینه D هم صحیحه چون فعلِ دومفعولیِ allow، مفعول دوم خودش رو گرفته:  @GeneralEnglish

? They allowed us greater freedom of speech.

⭕ صفحه 51 کتاب زبان دکتری زیر ذره بین و استفاده از infinitive بعد از برخی افعال + صفحه 53 و استفاده از infinitive جهت گفتن قصد.

???برای دیدن تست‌های بیشتر و پاسخ تشریحی عضو کانال شوید. ???

کتاب زبان عمومی دکتری زیر ذره‌بین چاپ نگاه دانش، جامع‎ترین کتاب برای آموزش مهارت‌های گرامر، درک مطلب و واژگان به زبان فارسی سلیس است. برای تسلط بیشتر بر کنکور دکتری و یا آزمون‌های MSRT، EPT و TOLIMO حتما این کتاب را به دقت مطالعه کنید. پاسخ‌های این کتاب نیز بسیار تشریحی و تحلیلی و آموزنده هستند و برای هر سطحی از زبان، مناسب خواهد بود.

اگر واژگان آکادمیک اندکی می‌دانید و متون تخصصی را نمی‌توانید درست ترجمه کنید، توصیه می‌کنیم جلد 1 کتاب زبان عمومی زیر ذره‌بین چاپ همان ناشر را هم مطالعه کنید. این جلد از کتاب مختص به آموزش واژگان آکادمیک مهم هست و بجز آزمون‌های زبان، منبعی لازم برای تمام دانشجویان ارشد و دکتری هست. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Top