Google GEUS-5thEdition
 

جهانشاهی / یوسف زاده

 

زبان عمومی دکتری و ارشد

در این فایل می توانید طریقه صحیح مطالعه زبان عمومی زیر ذره بین و پاسخ برخی سوالات و ابهامات را پیدا کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Top