Google GEUS-5thEdition
 

یوسف زاده / جهانشاهی

 

 زبان عمومی دکتری و ارشد

در این فایل می توانید طریقه صحیح مطالعه زبان عمومی زیر ذره بین و پاسخ برخی سوالات و ابهامات را پیدا کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Top